Ερευνητικά Προγράμματα

 • Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

 • Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης «The impact on maritime transport of health threats due to biological, chemical and radiological agents» (SHIPSAN ACT Joint Action)  στην οποία συμμετέχουν 23 κράτη μέλη με 28 φορείς δημόσιας υγείας, μεταξύ των οποίων η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), το Vessel Sanitation Program του Centers of Disease Control and Prevention (VSP CDC), ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από DG SANCO στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008-2013. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,6 εκατ. Ευρώ και διάρκεια 39 μήνες, Φεβρουάριος 2013-Απρίλιος 2016. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης στρατηγικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων σε πλοία (επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, εμπορικά) και την πρόληψη της διακρατικής μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων. Θα εφαρμοστούν δράσεις για την προστασία του Ευρωπαϊκού πληθυσμού από απειλές για τη δημόσια υγεία σχετιζόμενες με τις θαλάσσιες μεταφορές λόγω βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των λοιμωδών νοσημάτων. Οι δράσεις θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα αποτελέσουν εργαλείο το οποίο θα συμβάλει στην εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ – IHR). Τέλος, εκδόθηκε μέχρι σήμερα το 1ο ενημερωτικό δελτίο στα αγγλικά (newsletter) καλύπτοντας θέματα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος.
 • Υπεύθυνο του πέμπτου πακέτου εργασίας (Work Package 5) με τίτλο «Development of an interaction electronic platform for communication exchange between the Network members» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Coordinated action to control infectious diseases transmission on the aircrafts» (AIRSΑΝ). Ιανουάριος 2013 έως Δεκέμβριος 2014. Ο προϋπολογισμός του πακέτου εργασίας είναι 150.000 Ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στo 1 εκατ. Ευρώ.
 • Υπεύθυνο (Leader) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EU Ship Sanitation Training Network» το οποίο ήταν συνολικού προϋπολογισμού 1.520.000 Eυρώ και συμμετείχαν 14 εταίροι (Associate Partners) και 15 συνεργαζόμενοι φορείς (Collaborative Partners) ανάμεσα στους οποίους η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC).  Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 30 μήνες (2008-2011). Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγιεινής πλοίων και ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων και υγιεινής των πλοίων το οποίο τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή για 7 μήνες και βάση του οποίου ολοκληρωθήκανε 44 πιλοτικές επιθεωρήσεις. Δημιουργήθηκε δίκτυο εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για εργαζόμενους σε πλοία και επιθεωρητές λιμένων. Τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή το Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Υγειονομικών Ελέγχων σε Πλοία στα πλαίσια του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (IHR) και η Πλατφόρμα Δικτύου Επικοινωνίας για τη διαχείριση κινδύνων ανάμεσα στους φορείς κρατών μελών. Τέλος, δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα www.shipsan.eu  (9.000 επισκέψεις περίπου) και εκδόθηκαν 16 ενημερωτικά δελτία στα αγγλικά (newsletter) καλύπτοντας θέματα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος.
 • Επιστημονικά υπεύθυνο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος “Assessing the usefulness of a EU ship sanitation programme and coordinated action for the control of communicable diseases in cruise ships and ferries”, EU DG SANCO 2006-2008, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 Ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008.  Στo πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επιδημιολογική μελέτη σε 32 χώρες και 176 αρμόδιους φορείς με σκοπό την περιγραφή της παρούσας κατάστασης στην Ευρώπη και δημιουργήθηκε πρόταση για ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγειονομικών ελέγχων. Τέλος, δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα www.eu-shipsan.gr (9.000 επισκέψεις περίπου) και εκδόθηκαν 14 ενημερωτικά δελτία στα αγγλικά (newsletter) καλύπτοντας θέματα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος.
  Ερευνητικό πρόγραμμα «Χρήση και κατάχρηση αντιβιοτικών στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά».  Ίδρυμα Προώθησης Ερευνών της Κύπρου, 2005-2008.
 • Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα

 • Επιστημονικά υπεύθυνο στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον Ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, Ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.189.999 Ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείο Υγείας. Στο έργο συμμετέχουν 13 συνεργαζόμενοι φορείς ως επί το πλείστον εργαστήρια ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στόχος της πράξης είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου που θα βασίζεται στην επιτήρηση ανθρώπων, πτηνών, ιπποειδών και κουνουπιών για τον ιό του Δυτικού Νείλου και στην επιτήρηση κουνουπιών και ανθρώπων για την ελονοσία. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 38 μήνες. 2012-2015. Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες (www.malwest.gr).
 • Επιστημονικά υπεύθυνο του Ερευνητικού προγράμματος με διεθνή συμμετοχή «Διερεύνηση καπνιστικής συνήθειας σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών» υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων ΗΠΑ (CDC) στα πλαίσια του προγράμματος Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2012-2013.
 • Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα για την εκτέλεση Πανελλήνιας Επιδημιολογικής Μελέτης για την διερεύνηση της καπνιστικής συνήθειας σε ενήλικες σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Global Adults Tobacco Survey (GATS), στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Υπεύθυνο του τέταρτου Πακέτου Εργασίας στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ)» ΕΣΠΑ 2007-2013, Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ιανουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2015
 • Επιστημονικά υπεύθυνο του Ερευνητικού προγράμματος με διεθνή συμμετοχή «Αποτελέσματα των καπνιστικών συνηθειών σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών» υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων ΗΠΑ (CDC) στα πλαίσια του προγράμματος Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2004-2005.