Παρεχόμενες υπηρεσίες Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας

A1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο 
1.     Νερά Ανθρώπινης κατανάλωσης, κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχής 1.     Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22±2 οC και στους 36±2 οC Ενσωμάτωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222:2000
2.     Ανίχνευση και καταμέτρηση                        Pseudomonas aeruginosa Διήθησης από μεμβράνες (MF) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16266:2009
  3.     Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp. Διήθησης από μεμβράνες (MF) ISO 11731:1998
  4.     Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp. – Μέρος 2: Μέθοδος άμεσης διήθησης δια μεμβράνης  για νερά με χαμηλές βακτηριακές μετρήσεις Μέθοδος άμεσης διήθησης δια μεμβράνης ISO 11731 -2: 2004
2.     Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης και Νερά Επιφανειακά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 1.     Ανίχνευση και καταμέτρηση  Clostridium perfringens συμπεριλαμβανομένων των σπορίων Διήθησης από μεμβράνες (MF) Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.     Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης, επιφανειακά, θαλασσινά νερά κολυμβητικών δεξαμενών και  παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχής 1.     Ανίχνευση και καταμέτρηση Ολικών Κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli Διήθησης από μεμβράνες (MF) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9308-1:2001
2.     Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης Διήθησης από μεμβράνες (MF) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7899-2:2001
4.     Νερά ανθρώπινης     κατανάλωσης, επιφανειακά 1.     Ανίχνευση Salmonella spp. Προεμπλουτισμού και διήθησης από μεμβράνες (MF) ISO 19250:2010
  2.     Ανίχνευση και καταμέτρηση   Campylobacter spp Προεμπλουτισμού και διήθησης από μεμβράνες (MF) ISO 17995:2005
  3.     Ανίχνευση και  καταμέτρηση Σταφυλοκόκκων θετικών στην πηκτάση Διήθησης από μεμβράνες (MF) HPA W10
  4.     Ανίχνευση Cryptosporidium/Giardia spp Διήθηση μέσω φίλτρου Ανοσοφθορισμός EPA 1623
5.     Νερό αιμοδιάλυσης     και συναφών θεραπειών 1.     Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 17-23 oC Ενσωμάτωσης ISO 13959:2014
  2.     Προσδιορισμός ενδοτοξινών GEL CLOT Γενικές μέθοδοι European pharmacopoeia 2.6.14,Μέθοδος Α (gel clot :limit test), Μέθοδος Β (gel clot :quantitative)
  3.     Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 17-23 oC Ενσωμάτωσης και Διήθησης από μεμβράνες (MF) ISO 11663:2014
6.     Τρόφιμα 1.     Ανίχνευση Salmonella spp. Προεμπλουτισμού ΕΛΟΤ EN ISO 6579:2003
  2.     Ανίχνευση Listeria monocytogenes Προεμπλουτισμού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-1:1997/Amd1:2005
  3.     Απαρρίθμηση Listeria monocytogenes Επίστρωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-2: 1999/Amd 1:2004
  4.     Καταμέτρηση Σταφυλοκόκκων     θετικών στην κοαγκουλάση (χρυσίζων σταφυλόκοκκος) Επίστρωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6888-1:1999/Αmd1:2004
  5.     Ανίχνευση καμπυλοβακτηριδίων Προεμπλουτισμού ISO 10272.01: 2006
  6.     Ανίχνευση Bacillus cereus Επίστρωσης ΕΛΟΤ ISO 7932:2004
  7.     Ανίχνευση σταφυλοκοκκικών     εντεροτοξινών Ανοσο-ενζυμική Vidas
  8.     Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργνισμών στους    300C Ενσωμάτωσης ISO 4833:2003
  9.     Καταμέτρηση  εντεροβακτηριακών Ενσωμάτωσης ISO 21528-2:2004
  10.   Καταμέτρηση Ολικών          Κολοβακτηριοειδών Καταμέτρηση απομόνωση σε ειδικά θρεπτικά υποστρώματα ISO 4832:2006
  11.   Καταμέτρηση E.coli Ενσωμάτωσης ISO 16649.02:2001
  12.   Ανίχνευση Yersinia  enterocolytica Εμπλουτισμού ISO 10273:2003
  13.   Ανίχνευση Vibrio spp & V.cholera Προεμπλουτισμού ISO 21872.01: 2007
7.     Τρόφιμα – Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών 1.     Ανίχνευση Enterobacter sakazakii Προεμπλουτισμού ISO 22964:2006

 

8.     Λύματα 1.     Ανίχνευση και καταμέτρηση    E.coli Διήθησης από μεμβράνες (MF) ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2001
  2.     Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων Διήθησης από μεμβράνες (MF) ΕΛΟΤ EN ISO 7899-2:2001
9.     Κλινικά δείγματα  (πτύελα, βρογχικές   εκκρίσεις,   βρογχοκυψελιδικό  έκκριμα) 1.     Ανίχνευση Legionella spp Καλλιέργεια σε εκλεκτικά θρεπτικά υλικά για Legionella (ΒΜPΑ, BCYE, κ.α.) HPA BSOPID 18
  2.     Ανίχνευση   Legionella      pneumophila Έμμεσος ανοφθορισμός Μέθοδος κατασκευαστή
10.     Κόπρανα 1.     Ανίχνευση Salmonella spp Καλλιέργεια κοπράνων Τροποποιημένη μέθοδος HPA BSOPID 24
  2.     Ανίχνευση Shigella spp Καλλιέργεια κοπράνων Τροποποιημένη μέθοδος HPA BSOPID 20
  3.     Ανίχνευη Campylobacter spp Καλλιέργεια κοπράνων Τροποποιημένη μέθοδος HPA BSOPID 23
  4.     Ανίχνευση E.coli O 157:H7 Καλλιέργεια κοπράνων Τροποποιημένη μέθοδος HPA BSOPID 22
5.     Ανίχνευση Yersinia spp Καλλιέργεια κοπράνων Τροποποιημένη μέθοδος HPA BSOPID 21
  6.     Ανίχνευση Vibrio spp & V.cholerae Καλλιέργεια κοπράνων Τροποποιημένη μέθοδος HPA BSOPID 19
  7.     Rapid Test Norovirus Ανοσοχρωματογραφία Μέθοδος κατασκευαστή
  8.     Rapid Test Rotavirus Ανοσοχρωματογραφία Μέθοδος κατασκευαστή
  9.     Ανίχνευση Cryptosporidium/Giardia Έμμεσος ανοφθορισμός Μέθοδος κατασκευαστή
 

A2. ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος
Πρότυπο
1.     Νερά 1.     Ανίχνευση ιού Ηπατίτιδας Α RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  2.     Ανίχνευση Νοροϊού RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  3.     Ανίχνευση Ροταϊού RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  4.     Ανίχνευση Legionella spp PCR Εσωτερική μέθοδος
2.     Τρόφιμα 1.     Ανίχνευση ιού Ηπατίτιδας Α Real Time RT-PCR ISO/TS 15216-2
  2.     Ανίχνευση Νοροϊού RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  3.     Ανίχνευση Ροταϊού RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
3.     Κλινικά δείγματα 1.     Ανίχνευση ιού Ηπατίτιδας Α RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  2.     Ανίχνευση Νοροϊού RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  3.     Ανίχνευση Ροταϊού RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  4.     Ανίχνευση Legionella spp PCR Εσωτερική μέθοδος
4.     Ταυτοποιήσεις 1.      Ταυτοποίηση βακτηρίων MaldiTof-MS
5.     Τυποποιήσεις 1.      Μοριακή τυποποίηση ιού Ηπατίτιδας Α RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
  2.      Μοριακή τυποποίηση Νοροϊού RT-PCR Εσωτερική μέθοδος
3.      Μοριακή τυποποίηση Legionella spp Sequence-Based Typing (SBT) EWGLI, (αρχικά έκδοση 4.1-14/10/2008και πλέον έκδοση 4.2-9/10/2009)
6.     Οροτυπήσεις 1.     Μοριακή οροτύπηση      E.coli H7:O157 PCR Εσωτερική μέθοδος
2.     Μοριακή οροτύπηση      E.coli H7:O104 PCR Εσωτερική μέθοδος

 

B. ΧΗΜIKO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο
1.     Νερά επιφανειακά, μη επεξεργασμένα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης 1.     Προσδιορισμός   νιτρωδών –High range Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93708), με φωτομετρία
2.     Προσδιορισμός  νιτρωδών –   Low range Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93707), με φωτομετρία
2.     Νερά επιφανειακά, Θαλασσινά νερά, κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχής, νερά ανθρώπινης κατανάλωσης 1.       Προσδιορισμός                             αλκαλικότητας Ογκομετρική APHA* 2320-B
2.     Προσδιορισμός θολότητας Θολόμετρο Εσωτερική Μέθοδος
3.     Προσδιορισμός   χλωριόντων Ογκομετρική APHA*4500Cl–B
3.     Νερά ανθρώπινης      κατανάλωσης 1.     Προσδιορισμός φωσφορικών Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93717), με φωτομετρία
2.     Προσδιορισμός θειικών           ιόντων Φωτομετρική HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία
3.     Προσδιορισμός αμμωνίου Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93700), με φωτομετρία
4.     Προσδιορισμός εξασθενούς     χρωμίου Φωτομετρική HACH LANGE (LCK 313), με φωτομετρία
5.     Προσδιορισμός χαλκού Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην

APHA* 3111 B

6.     Προσδιορισμός σιδήρου Ατομική Απορρόφηση Eσωτερική μέθοδος βασισμένη στην

APHA* 3111 B

7.     Προσδιορισμός   ψευδαργύρου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην

APHA* 3111 B

8.     Προσδιορισμός καλίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3111-B
9.     Προσδιορισμός νατρίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3111-B
10.   Προσδιορισμός θολότητας Θολόμετρο Εσωτερική Μέθοδος
11.   Προσδιορισμός υδραργύρου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3112-B
12.   Προσδιορισμός Βορίου Επωαστικός κλίβανος BOD, Φασματοφωτόμετρο HACH LANGE LCK 307
13.   Προσδιορισμός κυανιούχων Φασματοφωτόμετρο HACH LANGE LCK 315
14.   Προσδιορισμός φθοριούχων Φασματοφωτόμετρο HACH LANGE LCK 323
15.   Προσδιορισμός TDS Ζυγός αναλυτικός, Κλίβανος , Συσκευή διήθησης, Πυριαντήριο APHA 2540-C
16.   Προσδιορισμός αλουμινίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113-B
4.     Νερά επιφανειακά    και ανθρώπινης      κατανάλωσης 1.     Προσδιορισμός ελεύθερου χλωρίου Φωτομετρική Προσαρμοσμένη εσωτερική μέθοδος Εργαστηρίου σύμφωνα με φωτόμετρο Κωδ.Μεθόδου: ΜΧ-08
2.     Προσδιορισμός νικελίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
3.     Προσδιορισμός καδμίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
4.     Προσδιορισμός ασβεστίου Ογκομετρική APHA* 3500-Ca-B
5.     Προσδιορισμός νιτρικών Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93728), με φωτομετρία
6.     Προσδιορισμός μολύβδου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B.
7.     Προσδιορισμός μαγγανίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
8.     Προσδιορισμός αρσενικού Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
9.     Προσδιορισμός ολικής         σκληρότητας Ογκομετρική APHA* 2340-C
10.   Προσδιορισμός Μαγνησίου Yπολογιστική APHA* 3500 Mg-B
11.   Προσδιορισμός   χρωμίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
12.   Προσδιορισμός Υδραργύρου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην           APHA* 3112 B
5.     Νερά επιφανειακά   και νερά ανθρώπινης   κατανάλωσης.  Λύματα και απόβλητα 1.     Προσδιορισμός pH Με pHμετρο APHA* 4500-H+
2.      Προσδιορισμός αγωγιμότητας Με αγωγιμόμετρο APHA* 2510-B
6.     Λύματα και    απόβλητα 1.     Προσδιορισμός BOD Μανομετρική Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην ΑΡΗΑ* 5210 D
  2.     Προσδιορισμός COD Φωτομετρική HACH LANGE (LCK 314, LCK 114), με φωτομετρία
  3.     Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) Σταθμική Εσωτερική Μέθοδος  βασισμένη στην APHA* 2540 D
4.     Προσδιορισμός Χλωριόντων Ογκομετρική APHA* 4500-Cl- B
  5.     Προσδιορισμός Διαλυμένου Οξυγόνου  Φορητή συσκευή μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου Εσωτερική Μέθοδος
7.     Επιφανειακά νερά 1.     Προσδιορισμός COD Φωτομετρική HACH LANGE (LCK 314, LCK 114), με φωτομετρία
  2.     Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) Σταθμική Εσωτερική Μέθοδος  βασισμένη στην APHA* 2540 D
  3.     Προσδιορισμός BOD Μανομετρική Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην ΑΡΗΑ* 5210 D
  4.     Προσδιορισμός θειικών           ιόντων Φωτομετρική HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία
  5.     Προσδιορισμός φωσφορικών Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93717), με φωτομετρία
  6.     Προσδιορισμός αμμωνίου Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93700), με φωτομετρία
  7.     Προσδιορισμός Βρωμικών ιόντων Φωτομετρική Εσωτερική Μέθοδος
8.     Νερό για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες  (Μ.Τ.Ν.) 1.     Προσδιορισμός νιτρικών Φωτομετρική HANNA C200 (HI 93728), με φωτομετρία
  2.     Προσδιορισμός θειικών           ιόντων Φωτομετρική HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία
  3.     Προσδιορισμός ολικής            σκληρότητας Ογκομετρική APHA* 2340-C
  4.     Προσδιορισμός ασβεστίου Ογκομετρική APHA* 3500-Ca-B
8.    Νερό για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες  (Μ.Τ.Ν.) (συνέχεια) 5.     Προσδιορισμός Μαγνησίου Yπολογιστική APHA* 3500 Mg-B
6.     Προσδιορισμός Βορίου Φωτομετρική HACH LANGE LCK 307
  7.     Προσδιορισμός Κυανιούχων Φωτομετρική HACH LANGE LCK 315
  8.     Προσδιορισμός Φθοριούχων Φωτομετρική HACH LANGE LCK 323
  9.     Προσδιορισμός θολότητας Θολόμετρο Εσωτερική Μέθοδος
  10.   Προσδιορισμός   χρωμίου

 

Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
  11.   Προσδιορισμός αρσενικού Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
  12.   Προσδιορισμός καδμίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B
  13.   Προσδιορισμός μολύβδου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 B.
  14.   Προσδιορισμός χαλκού Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3111 B
  15.   Προσδιορισμός   ψευδαργύρου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3111 B
  16.   Προσδιορισμός υδραργύρου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3112-B
  17.   Προσδιορισμός Σιδήρου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3111-B
  18.   Προσδιορισμός αλουμινίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113-B
  19.   Προσδιορισμός καλίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3111-B
  20.   Προσδιορισμός νατρίου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3111-B
9.     Εσωτερικά Ύδατα 1.      Προσδιορισμός αζώτου κατά Kjeldahl Φωτομετρική Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην HACH LANGE
  2.      Προσδιορισμός Διαλυμένου Οξυγόνου  Φορητή συσκευή μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου Εσωτερική Μέθοδος
  3.      Προσδιορισμός TDS Σταθμική APHA* 2540-C
  4.      Προσδιορισμός Βορίου Φωτομετρική HACH LANGE LCK 307
  5.      Προσδιορισμός Κυανιούχων Φωτομετρική HACH LANGE LCK 315
  6.      Προσδιορισμός Φθορίου Φωτομετρική HACH LANGE LCK 323
  17.   Προσδιορισμός εξασθενούς     χρωμίου Φωτομετρική HACH LANGE (LCK 313), με φωτομετρία
10.   Κλινικά δείγματα 1.Προσδιορισμός χαλκού Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3111 B
  3.     Προσδιορισμός   ψευδαργύρου Ατομική Απορρόφηση Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3111 B
  4.     Προσδιορισμός   Βανκομυκίνης (Αντιβιοτικό) Υγρή Χρωματογραφία Εσωτερική μέθοδος
  5.     Προσδιορισμός   Δαπτομυκίνης (Αντιβιοτικό) Υγρή Χρωματογραφία Εσωτερική μέθοδος